سرور اقتصادی - افر ویژه

KVM-ECO-512MB || MyLOC-Germany
KVM-ECO-1GB || MyLOC-Germany
KVM-ECO-2GB || MyLOC-Germany
KVM-ECO-4GB || MyLOC-Germany
KVM-ECO-6GB || MyLOC-Germany
KVM-ECO-8GB || MyLOC-Germany
KVM-ECO-512MB || MyLOC-Germany (-1 موجود است)

CPU
1Core - Intel® Core i7-3770- 3.9 GHz
Dedicated RAM
512MB
Disk Space
20GB SATA3 , SAS
Hardware RAID
LSI 9471 RAID Controller - Raid 10, SAS
Bandwidth
Unlimited
Port
1Gbps Guaranteed
DDOS Protection
1 Gbps / 500k PPS
IP TEST
62.141.47.66
کنترل پانل VDS
SolusVM Panel
اطلاعات بیشتر
تست سرعت
بک آپ سرور مجازی
روزانه
شروع از
€0.90EUR
ماهانه
-- سرور های اقتصادی ECO داری کیفیت بالایی می باشند و از لحاظ کیفیت و پورت تضمین می گردد و این افر ویژه متاسب افرادی که نیازمند یک سرور جهت انواع مصارف شخصی با قیمت بسیار اقتصادی هستند می باشد.
--- تورنت آزاد است . دیتاسنتر نیمه وارز می باشد .
KVM-ECO-1GB || MyLOC-Germany (-1 موجود است)

CPU
1Core - Intel® Core i7-3770- 3.9 GHz
Dedicated RAM
1GB
Disk Space
40GB SATA3 , SAS
Hardware RAID
LSI 9471 RAID Controller - Raid 10, SAS
Bandwidth
Unlimited
Port
1Gbps Guaranteed
DDOS Protection
1 Gbps / 500k PPS
IP TEST
62.141.47.66
کنترل پانل VDS
SolusVM Panel
اطلاعات بیشتر
تست سرعت
بک آپ سرور مجازی
روزانه
شروع از
€1.04EUR
ماهانه
-- سرور های اقتصادی ECO داری کیفیت بالایی می باشند و از لحاظ کیفیت و پورت تضمین می گردد و این افر ویژه متاسب افرادی که نیازمند یک سرور جهت انواع مصارف شخصی با قیمت بسیار اقتصادی هستند می باشد.
--- تورنت آزاد است . دیتاسنتر نیمه وارز می باشد .
KVM-ECO-2GB || MyLOC-Germany (-1 موجود است)

CPU
1Core - Intel® Core i7-3770- 3.9 GHz
Dedicated RAM
2GB
Disk Space
60GB SATA3 , SAS
Hardware RAID
LSI 9471 RAID Controller - Raid 10, SAS
Bandwidth
Unlimited
Port
1Gbps Guaranteed
DDOS Protection
1 Gbps / 500k PPS
IP TEST
62.141.47.66
کنترل پانل VDS
SolusVM Panel
اطلاعات بیشتر
تست سرعت
بک آپ سرور مجازی
روزانه
شروع از
€1.32EUR
ماهانه
-- سرور های اقتصادی ECO داری کیفیت بالایی می باشند و از لحاظ کیفیت و پورت تضمین می گردد و این افر ویژه متاسب افرادی که نیازمند یک سرور جهت انواع مصارف شخصی با قیمت بسیار اقتصادی هستند می باشد.
--- تورنت آزاد است . دیتاسنتر نیمه وارز می باشد .
KVM-ECO-4GB || MyLOC-Germany (-1 موجود است)

CPU
2Core - Intel® Core i7-3770- 3.9 GHz
Dedicated RAM
4GB
Disk Space
100GB SATA3 , SAS
Hardware RAID
LSI 9471 RAID Controller - Raid 10, SAS
Bandwidth
Unlimited
Port
1Gbps Guaranteed
DDOS Protection
1 Gbps / 500k PPS
IP TEST
62.141.47.66
کنترل پانل VDS
SolusVM Panel
اطلاعات بیشتر
تست سرعت
بک آپ سرور مجازی
روزانه
شروع از
€2.09EUR
ماهانه
-- سرور های اقتصادی ECO داری کیفیت بالایی می باشند و از لحاظ کیفیت و پورت تضمین می گردد و این افر ویژه متاسب افرادی که نیازمند یک سرور جهت انواع مصارف شخصی با قیمت بسیار اقتصادی هستند می باشد.
--- تورنت آزاد است . دیتاسنتر نیمه وارز می باشد .
KVM-ECO-6GB || MyLOC-Germany (-1 موجود است)

CPU
2Core - Intel® Core i7-3770- 3.9 GHz
Dedicated RAM
6GB
Disk Space
130GB SATA3 , SAS
Hardware RAID
LSI 9471 RAID Controller - Raid 10, SAS
Bandwidth
Unlimited
Port
1Gbps Guaranteed
DDOS Protection
1 Gbps / 500k PPS
IP TEST
62.141.47.66
کنترل پانل VDS
SolusVM Panel
اطلاعات بیشتر
تست سرعت
بک آپ سرور مجازی
روزانه
شروع از
€3.14EUR
ماهانه
-- سرور های اقتصادی ECO داری کیفیت بالایی می باشند و از لحاظ کیفیت و پورت تضمین می گردد و این افر ویژه متاسب افرادی که نیازمند یک سرور جهت انواع مصارف شخصی با قیمت بسیار اقتصادی هستند می باشد.
--- تورنت آزاد است . دیتاسنتر نیمه وارز می باشد .
KVM-ECO-8GB || MyLOC-Germany (-1 موجود است)

CPU
3Core - Intel® Core i7-3770- 3.9 GHz
Dedicated RAM
8GB
Disk Space
160GB SATA3 , SAS
Hardware RAID
LSI 9471 RAID Controller - Raid 10, SAS
Bandwidth
Unlimited
Port
1Gbps Guaranteed
DDOS Protection
1 Gbps / 500k PPS
IP TEST
62.141.47.66
کنترل پانل VDS
SolusVM Panel
اطلاعات بیشتر
تست سرعت
بک آپ سرور مجازی
روزانه
شروع از
€4.89EUR
ماهانه
-- سرور های اقتصادی ECO داری کیفیت بالایی می باشند و از لحاظ کیفیت و پورت تضمین می گردد و این افر ویژه متاسب افرادی که نیازمند یک سرور جهت انواع مصارف شخصی با قیمت بسیار اقتصادی هستند می باشد.
--- تورنت آزاد است . دیتاسنتر نیمه وارز می باشد .