یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


25GB SSD || DVM
1CPU 3.9GHz-1GB RAM-1TB Bandwidth
قابلیت انتخواب از ۱۷ لوکیشن اروپا و امریکا و اسیا
کنترل پنل سرور مجازی با تمامی امکانات
ارایه تمامی سیستم عامل ها ویندوزی و لینوکس
قابلیت نصب سیستم عامل از .ISO کاستم شما
-----------------------------------------------
USA and North America
Seattle, Silicon Valley, Los Angeles, Dallas, Miami, Chicago, New Jersey, Atlanta, San Francisco, Toronto
Europe
London, Amsterdam, Frankfurt, Paris, Sweden
Asia and Middle East
Singapore, Tokyo Japan, Seoul South Korea
Australia
Sydney
South American
Mexico
!Low latency in a location near you
10Gbit redundant network
Speed Test link of Locations
قیمت ماهیانه - USD12.00$
32GB SSD || High Frequency VM
1CPU 5.9GHz-1GB RAM-1TB Bandwidth
قابلیت انتخواب از ۱۷ لوکیشن اروپا و امریکا و اسیا
کنترل پنل سرور مجازی با تمامی امکانات
ارایه تمامی سیستم عامل ها ویندوزی و لینوکس
قابلیت نصب سیستم عامل از .ISO کاستم شما
-----------------------------------------------
USA and North America
Seattle, Silicon Valley, Los Angeles, Dallas, Miami, Chicago, New Jersey, Atlanta, San Francisco, Toronto
Europe
London, Amsterdam, Frankfurt, Paris
Asia and Middle East
Singapore, Tokyo Japan, Seoul South Korea
Australia
Sydney
!Low latency in a location near you
10Gbit redundant network
Speed Test link of Locations
قیمت ماهیانه - USD15.00$
55GB SSD || DVM
1CPU 3.9GHz-2GB RAM-2TB Bandwidth
قابلیت انتخواب از ۱۷ لوکیشن اروپا و امریکا و اسیا
کنترل پنل سرور مجازی با تمامی امکانات
ارایه تمامی سیستم عامل ها ویندوزی و لینوکس
قابلیت نصب سیستم عامل از .ISO کاستم شما
قیمت ماهیانه - USD19.90$
64GB SSD || High Frequency VM
1CPU 5.9GHz-2GB RAM-2TB Bandwidth
قابلیت انتخواب از ۱۷ لوکیشن اروپا و امریکا و اسیا
کنترل پنل سرور مجازی با تمامی امکانات
ارایه تمامی سیستم عامل ها ویندوزی و لینوکس
قابلیت نصب سیستم عامل از .ISO کاستم شما
-----------------------------------------------
USA and North America
Seattle, Silicon Valley, Los Angeles, Dallas, Miami, Chicago, New Jersey, Atlanta, San Francisco, Toronto
Europe
London, Amsterdam, Frankfurt, Paris
Asia and Middle East
Singapore, Tokyo Japan, Seoul South Korea
Australia
Sydney
!Low latency in a location near you
10Gbit redundant network
Speed Test link of Locations
قیمت ماهیانه - USD19.99$
80GB SSD || DVM
2CPU 3.9GHz-4GB RAM-3TB Bandwidth
قابلیت انتخواب از ۱۷ لوکیشن اروپا و امریکا و اسیا
کنترل پنل سرور مجازی با تمامی امکانات
ارایه تمامی سیستم عامل ها ویندوزی و لینوکس
قابلیت نصب سیستم عامل از .ISO کاستم شما
قیمت ماهیانه - USD29.99$
160GB SSD || DVM
4CPU 3.9GHz-8GB RAM-4TB Bandwidth
قابلیت انتخواب از ۱۷ لوکیشن اروپا و امریکا و اسیا
کنترل پنل سرور مجازی با تمامی امکانات
ارایه تمامی سیستم عامل ها ویندوزی و لینوکس
قابلیت نصب سیستم عامل از .ISO کاستم شما
قیمت ماهیانه - USD48.99$